เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416334
version : 3
ชื่อวิชา : คติชนวิทยา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย และประเภทของคติชน คติชนวิทยากับวัฒนธรรม ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาคติชนวิทยา การเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definition, characteristics, scope and types of folklore, folklore and culture, theories and approaches to the study of folklore, field study and data analysis