เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416327
version : 2
ชื่อวิชา : การสื่อสารในงานหนังสือพิมพ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แหล่งข่าว การคัดเลือก การเขียน กระบวนการผลิตงานหนังสือพิมพ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Sources, selection, writing, procedure of newspaper production