เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416326
version : 2
ชื่อวิชา : การสื่อสารในงานโฆษณา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ความสำคัญ กลยุทธ์และการใช้ภาษาในการโฆษณา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, importance, strategies and the use of language in advertisement