เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416325
version : 2
ชื่อวิชา : การสื่อสารในงานประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ความสำคัญ กลยุทธ์และการใช้ภาษาในการประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, importance, strategies and the use of language in public relations