เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416323
version : 3
ชื่อวิชา : การสื่อสารกับการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการสื่อสารการพัฒนา การสื่อสารสำหรับผู้นำเพื่อการพัฒนา การพูด การเขียนและการผลิตสื่อเพื่อการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles of communication for development, communication for leaders in development, speaking, writing and producing media for development