เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416233
version : 2
ชื่อวิชา : วรรณกรรมของสุนทรภู่
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สุนทรภู่ในฐานะบุคคลสำคัญของโลก พหุวัฒนธรรมในวรรณกรรม กลการประพันธ์ วรรณทรรศน์เกี่ยวกับความสุขของชีวิการมีส่วนร่วมในสังคม ภาวะผู้นำและการจัดการ สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม พลังฝีมือ และสหบท
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Sunthorn Phu and his place in the world, multi-culturalism in literature, devices, literary perception about the happiness of life, social participation, leadership and management, human rights and environment, tour de force, intertexuality