เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416214
version : 4
ชื่อวิชา : การพูดในที่ชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเภทของการพูด องค์ประกอบ หลักและกลวิธีการพูด การเตรียมเนื้อหาและ เรียบเรียงความคิด การวิเคราะห์บทพูด การร่างบทพูด และการพูดในที่ชุมชนแบบต่าง ๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Types of speaking, components, principles and techniques of speaking, content preparation and thought organization, script analysis, script writing and various types of public speaking