เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416112
version : 2
ชื่อวิชา : พัฒนาการภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดเรื่องการศึกษาภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงของภาษา สาเหตุและประเภทของการเปลี่ยนแปลง ลักษณะภาษาไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of the study of comparative historical linguistics, factors and types of language change, characteristics of Thai language in Sukhothai, Ayutthaya, and Rattanakosin periods