เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416328
version : 1
ชื่อวิชา : กลการประพันธ์บทภาพยนตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คุณสมบัติของนักเขียนบทภาพยนตร์ นาฏยกระบวนทัศน์ แบบรูปของบทภาพยนตร์ ศัพท์เฉพาะ กลการประพันธ์ การเล่าเรื่อง ภาษาภาพ การพัฒนาเรื่องย่อเป็นโครงเรื่อง โครงเรื่อง เป็นบทภาพยนตร์ บทภาพยนตร์เป็นบทถ่ายทำ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Qualifications of a film writer, dramatic paradigm, patterns of film scripts, technical terms, devices, narration, visual language, development of a summary, plot, film script and movie action