เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416235
version : 2
ชื่อวิชา : วรรณกรรมของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในฐานะบุคคลสำคัญของโลก พหุวัฒนธรรมในวรรณกรรม กลการประพันธ์ วรรณทรรศน์เกี่ยวกับความสุขของชีวิต การมีส่วนร่วมในสังคม ภาวะผู้นำและการจัดการ สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม วาทวิเคราะห์ พลังฝีมือ และสหบท
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : M.R.Kukrit Pramoj and his place in the world, multi-culturalism in literature, devices, literary perception about the happiness of life, social participation, leadership and management,human rights and environment, speech analysis, tour de force, intertexuality