เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 000145
version : 1
ชื่อวิชา : ภาวะผู้นำและการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นำ การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม หลักการและทฤษฏีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับการขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, team building and team working, principle and theories of management, self management, crisis management,change management, conflict management, strategic management, development of leadership and management