เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400748
version : 1
ชื่อวิชา : ประเด็นปัจจุบันในลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเด็นปัจจุบันในลุ่มน้ำโขง ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ ภาษาและวรรณกรรม เพศภาวะและเพศวิถี วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ สิ่งแวดล้อม สื่อ กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Current Issues in the Mekong region ; economy, social, politic and international relation, history, religion, ritual, language and literature, gender and sexuality, culture and ethnic, environment, media and case study.