เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400891
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาลุ่มน้ำโขงศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พลวัตวัฒนธรรม การเมือง และปรัชญาในลุ่มน้ำโขง วิธีการวิเคราะห์ การพัฒนากรอบแนวคิดและการเขียนเค้าโครงการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Cultural, political and philosophical dynamics of the Mekong Region, means for analyzing, research conceptual framework development and proposal writing.