เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400747
version : 1
ชื่อวิชา : ศาสนาและความเชื่อในสังคมลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศาสนาในลุ่มน้ำโขง ความเชื่อที่หลากหลาย พิธีกรรมและสิ่งเหนือธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในสังคมลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : The religions in the Mekong Region, multi-belief, ritual and supernatural being, the relationship between religion, society , culture and environment in the Mekong region.