เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400746
version : 1
ชื่อวิชา : ปรัชญาในสังคมลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวความคิดทางปรัชญาของนักคิดสำคัญในสังคมลุ่มน้ำโขง ด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ประเด็นปรัชญาทางสังคมและการเมืองในสังคมลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการปะทะประสานระหว่างปรัชญาตะวันตกและแนวคิดทางปรัชญาในสังคมลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Philosophical Concepts of the important Intellectuals in the Mekong Region concerning Metaphysics, Epistemology, Ethics, Aesthetics, Politicaland Social Issues in Philosophy in the Mekong Region, the Articulation of Western Philosophy and Philosophical Concepts in the Mekong Region