เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400745
version : 1
ชื่อวิชา : คติชนวิทยาลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐานทางคติชน คติชนวิทยากับวัฒนธรรม ระเบียบวิธีวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลคติชน กรณีศึกษาและการเปรียบเทียบข้อมูลทางคติชน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Background in folklore, folklore and culture, methodologies in folklore data analysis, case study and comparison of folklore data.