เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400744
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมกับสังคมลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ขอบเขต บทบาท ความสำคัญของวรรณกรรมกับสังคมลุ่มน้ำโขง ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ในวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง อิทธิพลของวรรณกรรมกับสังคมสมัยต่างๆ กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, scope, roles and significance of literature and society in the Mekong region, relationships between social, political, culture, history in Mekong literature, mutual influences and case study.