เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400743
version : 1
ชื่อวิชา : ชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการทางสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม การดำรงอยู่ การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภายใต้บริบทรัฐชาติ สถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : The origin of ethnic groups, settlement and social development, way of life and culture, existence, adjustment, socio-cultural change of ethic groups in nation state-based societies, and current situations of ethnic groups in the Mekong region.