เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400742
version : 1
ชื่อวิชา : ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : งานเขียนทางประวัติศาสตร์ในสมัยจารีต สมัยสร้างชาติ สมัยปัจจุบัน กรณีศึกษางานเขียนทาง ประวัติศาสตร์ของคนพื้นถิ่นและคนนอกลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Historical Writings from Past to Present of People in Mekong Region and Outsiders.