เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400741
version : 1
ชื่อวิชา : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สภาพและลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมินิเวศกับภูมิชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางธรรมชาติกับวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการพัฒนาลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Physical Characteristic, bio-diversity, geoecology and Geo-ethnics in the Mekong region , relationship between natural characteristic and culture, cultural landscape and development in the Mekong region.