เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400740
version : 1
ชื่อวิชา : โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น-นิยมในลุ่มน้ำโขง โลกาภิวัฒน์และวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง โลกาภิวัฒน์และสังคมความเสี่ยงในลุ่มน้ำโขงโลกาภิวัฒน์และปรากฎการณ์ข้ามแดนในลุ่มน้ำโขง ผลกระทบของโลกภิวัฒน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and theories on social and cultural change; interaction of globalization and localism in the Mekong region, globalization and Mekong culture, globalization and risk society in the Mekong region,globalization and trans-boundary phenomenon in the Mekong region, impacts of globalization on social and cultural changes and lifestyle in the Mekong region.