เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400734
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับลุ่มน้ำโขงศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยข้ามวัฒนธรรม ประเภท กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย วิธีวิทยาในการวิจัยลุ่มน้ำโขง รายงานผลการค้นคว้าประเด็นวิจัยในลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Research methodology and cross- cultural research, research type, process and steps. The research methodology in the Mekong region and result of research topics study.