เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400733
version : 1
ชื่อวิชา : แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับลุ่มน้ำโขงศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีเชิงวิพากษ์กับการศึกษาลุ่มน้ำโขง พหุนิยมทางสังคมและวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ท้องถิ่นนิยม และข้ามชาตินิยม สังคมชาวนาและการเปลี่ยนแปลง อัตลักษณ์และชาติพันธุ์ธำรง วัฒนธรรมประชานิยม เพศภาวะและเพศวิถี การประยุกต์ใช้ในการศึกษาลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Contemporary concepts and theories in social sciences and humanities ; critical theory and Mekong study, socio-cultural pluralism, globalization, localism and transnationalism ,peasant society and changes, identity and ethnicity, popular culture, gender and sexuality, and the application in Mekong study.