เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400732
version : 2
ชื่อวิชา : ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐาน ที่มาของภาษาประเทศลุ่มน้ำโขง ลักษณะและความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีในประเทศลุ่มน้ำโขง กรณีศึกษาเฉพาะประเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic knowledge and origin of languages in the Mekong region, characteristics and relationships between language and culture, way of life, traditions in the Mekong region and the country case study.