เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 400731
version : 2
ชื่อวิชา : พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในประเทศลุ่มน้ำโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภูมิหลังของประเทศลุ่มน้ำโขง พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศลุ่มน้ำโขงก่อนและหลังค.ศ.1975 รายงานผลกรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Background of economic, social and political development of countries in Mekong Region before and after 1975, case study report