เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416411
version : 3
ชื่อวิชา : ภาษาศาสตร์กับการเรียนรู้ภาษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : องค์ประกอบ และวิธีการเรียนรู้ภาษา ภาษาแม่ และภาษาที่สอง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Components and methods of language learning, first language and second language