เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416337
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมกับสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและอิทธิพลที่มีต่อกัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Relationships of literature and society and influences of literature and society on each other