เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416336
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมไซเบอร์สเปซ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายและขอบเขต พัฒนาการของวรรณกรรมไซเบอร์สเปซ ลักษณะเฉพาะ ประเด็นในการศึกษา วรรณกรรมไซเบอร์สเปซคัดสรร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings and scope, development of cyber space literature, special characteristics, issues for study, selected cyber space literature