เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412899
version : 2
ชื่อวิชา : วิทยานิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทำวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในปัญหาเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Research conducting and research report writing on a special topic in library and information science under a close supervision and guidance of the thesis' advisory committee.