เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412897
version : 1
ชื่อวิชา : การศึกษาอิสระ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การศึกษาอิสระในหัวข้อเฉพาะด้านการจัดการสารสนเทศและความรู้ ตามความสนใจของนักศึกษา โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Independent study on a specific topic in information and knowledge management according to student’s interest under supervision and guidance of the independent study advisor.