เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412733
version : 2
ชื่อวิชา : การค้นคืนสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดของการค้นคืนสารสนเทศ ทฤษฎีและรูปแบบของการค้นคืนสารสนเทศ เครื่องมือ กลยุทธ์ กระบวนการและเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ การกลั่นกรองและการประเมินผลสารสนเทศ การวัดประสิทธิผลของการค้นคืน แนวโน้มและประเด็นปัญหาในการค้นคืนสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of information retrieval, theories and models of information retrieval, tools, strategies, processes and techniques of information retrieval, information filtering and evaluation, measurement of retrieval effectiveness,trends and problem issues of information retrieval.