เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412725
version : 1
ชื่อวิชา : ห้องสมุดดิจิทัล
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและหลักการของห้องสมุดดิจิทัล เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล การจัดการข้อมูลสำหรับห้องสมุดดิจิทัล การพัฒนาและบำรุงรักษาข้อมูลในห้องสมุดดิจิทัล ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดดิจิทัล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and principles of digital libraries, digital libraries technology, data management for the digital libraries, development and maintenance of the data in digital libraries, social and economic issues associated with the digital libraries.