เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412713
version : 2
ชื่อวิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและหลักการของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์การ และกรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and principles of management information systems, sub-systems of management information systems, design and development of management information systems, applications of management information systems in organization and case studies.