เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 412704
version : 2
ชื่อวิชา : ทักษะการสื่อสารสำหรับวิชาชีพ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการสื่อสาร ความสำคัญของการสื่อสารในวิชาชีพ ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพสารสนเทศ ทั้งด้านทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles of communication, importance of communication in professions, communication skills that are essential for information professions, including reading, listening, speaking and writing skills.