เมนูหลัก

EN813706Artificial Neural Networks
โครงข่ายประสาทเทียม
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เงื่อนไขรายวิชา: EN811300 หรือ
EN001203 หรือ
EN241100
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 ขอนแก่น
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  02 พุธ16:00-19:00EN04210EN04C402218W   
อาจารย์: รศ.ดร.ธัชพงศ์ กตัญญูกุล
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป
วิศวกรรมเครื่องกล ปี 3 ขึ้นไป
วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 3 ขึ้นไป
40-21-19
40-0-40
40-0-40
สอบปลายภาค:
  รายละเอียดการเรียน
ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-12:00EN16301AEN16C401129W   
อาจารย์: รศ.ดร.ธัชพงศ์ กตัญญูกุล
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ปี 3 ขึ้นไป40-11-29
สอบปลายภาค:
  รายละเอียดการเรียน
หมายเหตุ: ห้องคอม ตึกเพียร Lab A

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -