เมนูหลัก

EN813705Computer Technology for Education
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เงื่อนไขรายวิชา: EN811300 หรือ
EN001203 หรือ
198110
(วิชา EN001203 เทียบเท่าวิชา 198110)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 ขอนแก่น
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร14:30-17:30--C30030W  CLOSED 
อาจารย์: ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป
10-0-10
30-0-30
สอบปลายภาค:
  รายละเอียดการเรียน
ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  02 พุธ14:30-17:30--C30030W  CLOSED 
อาจารย์: ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ปี 3 ขึ้นไป30-0-30
สอบปลายภาค:
  รายละเอียดการเรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -