เมนูหลัก

SE134761SEMINAR IN FOOD TECHNOLOGY AND INNOVATION
สัมมนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สังกัดคณะสหวิทยาการ, สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
หน่วยกิต1 (1-0-6)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เงื่อนไขรายวิชา:เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร) แผนที่ 1 และแผนที่ 2
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 หนองคาย
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์16:00-17:00NK4104NK 4C880W   
อาจารย์: ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
รศ.ดร.บังอร เหมัง
อ.ดร.ณชยุต จันท์โชติกุล
รศ.ดร.นิภาพร เส็งคำปาน
รศ.ดร.กฤษดา ค้าเจริญ
สำรองสำหรับ:เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ปี 4 ขึ้นไป8-8-0
สอบปลายภาค:
  รายละเอียดการเรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -