เมนูหลัก

SE134801TECHNOLOGY AND INNOVATION IN MEAT PRODUCTS
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
สังกัดคณะสหวิทยาการ, วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-6)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 หนองคาย
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร08:00-10:00NK4104NK 4C853W   
  จันทร์13:00-16:00NK4106NK 4L      
อาจารย์: รศ.ดร.บังอร เหมัง
อ.ดร.ณชยุต จันท์โชติกุล
ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
รศ.ดร.นิภาพร เส็งคำปาน
สำรองสำหรับ:เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ปี 4 ขึ้นไป8-5-3
สอบปลายภาค:
  รายละเอียดการเรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -