เมนูหลัก

SE134404FOOD SENSORY EVALUATION
การประเมินทางประสาทสัมผัสด้านอาหาร
สังกัดคณะสหวิทยาการ, วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-6)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เงื่อนไขรายวิชา: SE001102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 หนองคาย
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00NK4104NK 4C880W   
  พฤหัสบดี13:00-16:00NK4106NK 4L      
อาจารย์: รศ.ดร.กฤษดา ค้าเจริญ
สำรองสำหรับ:เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ปี 4 ขึ้นไป8-8-0
สอบปลายภาค:
  รายละเอียดการเรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -