เมนูหลัก

SE133303FOOD PROCESSING I
การแปรรูปอาหาร 1
สังกัดคณะสหวิทยาการ, สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 หนองคาย
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-12:00NK4104NK 4C972W   
อาจารย์: อ.ดร.ณชยุต จันท์โชติกุล
ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
สำรองสำหรับ:เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ปี 3 ขึ้นไป9-7-2
สอบปลายภาค:
  รายละเอียดการเรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -