เมนูหลัก

SE133301FOOD ENGINEERING
วิศวกรรมอาหาร
สังกัดคณะสหวิทยาการ, สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เงื่อนไขรายวิชา: SE132101 และ CONSE133302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 หนองคาย
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-10:30NK4104NK 4C972W   
  พุธ09:00-10:30NK4104NK 4C      
อาจารย์: ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
อ.ดร.ณชยุต จันท์โชติกุล
สำรองสำหรับ:เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ปี 3 ขึ้นไป9-7-2
สอบปลายภาค:
  รายละเอียดการเรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -