เมนูหลัก

TE044801ENVIRONMENTAL GEOLOGY
ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, เทคโนโลยีธรณี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 ขอนแก่น
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-14:00TE05-ธรณีวิทยา1TE05C993960W   
  พฤหัสบดี13:00-14:00TE05-ธรณีวิทยา1TE05C      
อาจารย์: ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม
รศ.ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์
สำรองสำหรับ: ปี 4 ขึ้นไป99-39-60
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง WBA C:บรรยาย
  รายละเอียดการเรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -