เมนูหลัก

TE044761SEMINAR IN GEOTECHNOLOGY
สัมมนาทางเทคโนโลยีธรณี
สังกัดคณะเทคโนโลยี, เทคโนโลยีธรณี
หน่วยกิต1 (1-0-2)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เงื่อนไขรายวิชา:เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 ขอนแก่น
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-16:00TE05-ธรณีวิทยา1TE05C994356W   
อาจารย์: รศ.ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย์
อ.ดร.พจน์ปรีชา พรไทย
อ.ดร.สุทธิพงษ์ ทวีลาภ
สำรองสำหรับ: ปี 4 ขึ้นไป99-43-56
สอบกลางภาค: เวลา - อาคาร - ห้อง - C:บรรยาย
สอบปลายภาค: เวลา - อาคาร - ห้อง - C:บรรยาย
  รายละเอียดการเรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -