เมนูหลัก

EN313400AGRICULTURAL MACHINERY
เครื่องจักรกลเกษตร
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, เกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 ขอนแก่น
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์14:30-16:00EN05201EN05C602931W   
  พุธ14:30-16:00EN05201EN05C      
อาจารย์: รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมเกษตร ปี 3 ขึ้นไป
วิศวกรรมเกษตร กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปี 5 ขึ้นไป
60-29-31
60-0-60
สอบปลายภาค:
  รายละเอียดการเรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -