เมนูหลัก

EN313002AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, เกษตร
หน่วยกิต1 (0-3-2)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 ขอนแก่น
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร14:30-17:30EN05201EN05C802951W   
อาจารย์: รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม
ผศ.ดร.คำนึง วาทโยธา
รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน
ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์
อ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
รศ.ดร.เจษฎา โพธิ์สม
สำรองสำหรับ: ปี 3 ขึ้นไป80-29-51
สอบปลายภาค:
  รายละเอียดการเรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -