เมนูหลัก

EN001203COMPUTER PROGRAMMING
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, - คณะ / ไม่ระบุภาค -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 ขอนแก่น
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-10:30EN16301CEN16C55487W   
  พุธ09:00-10:30EN16301CEN16C      
อาจารย์: ผศ.ดร.จิระเดช พลสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
40-40-0
14-7-7
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง WBA C:บรรยาย
  รายละเอียดการเรียน
หมายเหตุ: ห้องคอม ตึกเพียร Lab C
  02 อังคาร09:00-10:30EN16301CEN16C705515W   
  พฤหัสบดี09:00-10:30EN16301CEN16C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1
วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
80-39-41
40-5-35
15-11-4
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง WBA C:บรรยาย
  รายละเอียดการเรียน
หมายเหตุ: ห้องคอม ตึกเพียร Lab C
  03 อังคาร09:00-10:30EN16601EN16C80791W   
  พฤหัสบดี09:00-10:30EN16601EN16C      
อาจารย์: อ.ดร.วสุ เชาว์พานนท์
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1
วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
80-41-39
40-33-7
9-4-5
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง WBA C:บรรยาย
  รายละเอียดการเรียน
  04 จันทร์13:00-14:30EN16601EN16C704030W   
  พุธ13:00-14:30EN16601EN16C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ทวีปวรเดช
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี
วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
70-6-64
60-27-33
20-6-14
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง WBA C:บรรยาย
  รายละเอียดการเรียน
  05 จันทร์13:00-14:30EN16301AEN16C70700W   
  พุธ13:00-14:30EN16301AEN16C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมเกษตร ชั้นปี 2
วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
40-36-4
60-31-29
20-2-18
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง WBA C:บรรยาย
  รายละเอียดการเรียน
หมายเหตุ: ห้องคอม ตึกเพียร Lab A
ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  06 จันทร์13:00-14:30EN16301BEN16C601644W   
  พุธ13:00-14:30EN16301BEN16C      
อาจารย์: ผศ.ดร.ชวิศ ศรีจันทร์
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปี 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
วิศวกรรมกระบวนการเคมี หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปี 1
40-12-28
19-4-15
60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง WBA L:ปฏิบัติ
  รายละเอียดการเรียน
หมายเหตุ: ห้องคอม ตึกเพียร Lab B
  07 อังคาร13:00-14:30EN16301CEN16C602139W   
  พุธ13:00-14:30EN16301CEN16C      
อาจารย์: ผศ.ดร.จิระเดช พลสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปี 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปี 1
40-21-19
20-0-20
60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง WBA L:ปฏิบัติ
  รายละเอียดการเรียน
หมายเหตุ: ห้องคอม ตึกเพียร Lab C

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -