เมนูหลัก

854163SILK-SCREEN PRINTMAKING ART
ศิลปะภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, จิตรกรรม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 

 ขอนแก่น
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00FA1103FA1C1501482W   
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ สังวรดี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี150-148-2
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  02 พุธ13:00-16:00FA1103FA1C1508142W   
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ สังวรดี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี150-8-142
สอบปลายภาค:

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -