เมนูหลัก

HS313796PRACTICUM
การฝึกงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, จีน
หน่วยกิต3 (0-6-3)
คำอธิบายรายวิชา:  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 ขอนแก่น
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 WBA80080W  CLOSED 
อาจารย์: ผศ.ดร.เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน
สำรองสำหรับ:ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) ทุกชั้นปี
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) ทุกชั้นปี
80-0-80
80-0-80
สอบปลายภาค:
  รายละเอียดการเรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = บรรยาย  L = ปฏิบัติ  R = ประชุม  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว
หมวด  C = วิชาสัมพันธ์  E = วิชาการศึกษาอิสระ  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาสารนิพนธ์  O = วิชาเลือก  P = วิชาเฉพาะด้าน  R = วิชาบังคับ  T = วิชาวิทยานิพนธ์  W = -