ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต ขอนแก่น อาคารพจน์ สารสิน
ห้อง
คุณลักษณะ
ปีการศึกษา25621 2 3 4 ระหว่าง  9/12/2562 - 15/12/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  000104
(3) 202,
L31
  050108
(3) 1,
L31
 000104
(3) 306,
L31
 050108
(3) 2,
L34
           050108
(3) 3,
L31
อังคาร  000104
(3) 71,
L31
 000104
(3) 501,
L31
  000104
(3) 219,
L34
 000104
(3) 217,
L31
 LI101002
(3) 244,
L34
พุธ      LI101002
(3) 330,
L31
   000104
(3) 306,
L31
 050108
(3) 2,
L34
พฤหัสบดี    000104
(3) 501,
L31
  LI101002
(3) 421,
L31
   LI101002
(3) 244,
L34
      LI101002
(3) 422,
L34
   
ศุกร์  000104
(3) 71,
L31
    LI101002
(3) 330,
L31
   000104
(3) 217,
L31
  
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ทดสอบ
L10 = ระดับทั่วไป
L21 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L23 = อนุปริญญา
L31 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
L34 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
L35 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
L36 = ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ภาคปกติ
L39 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L43 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ
L45 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L53 = ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
L54 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L55 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ
L56 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L57 = ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
L58 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
L71 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L73 = ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
L74 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L75 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
L76 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L77 = ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
L78 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ
L81 = หลังปริญญาเอก