ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต ขอนแก่น อาคารพจน์ สารสิน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ห้อง
คุณลักษณะ
ปีการศึกษา25622 3 4 ระหว่าง  14/10/2562 - 20/10/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  000103
(3) 2,
L31
 000103
(3) 302,
L34
  LI101001
(3) 326,
L31
 000103
(3) 59,
L31
 000103
(3) 304,
L31
 LI101001
(3) 311,
L34
อังคาร  LI203010
(3) 14,
L31
  LI101001
(3) 331,
L31
 LI101001
(3) 317,
L31
 000103
(3) 310,
L31
 LI101001
(3) 170,
L34
พุธ  000103
(3) 2,
L31
 000103
(3) 302,
L34
  LI101001
(3) 326,
L31
 000103
(3) 59,
L31
 000103
(3) 304,
L31
 LI101001
(3) 311,
L34
พฤหัสบดี  000103
(3) 130,
L31
  LI101001
(3) 331,
L31
   000103
(3) 310,
L31
 LI101001
(3) 170,
L34
    000103
(3) 406,
L31
       
    000103
(3) 410,
L34
       
ศุกร์        LI101001
(3) 317,
L31
   
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ทดสอบ
L10 = ระดับทั่วไป
L21 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L23 = อนุปริญญา
L31 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ
L34 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
L35 = ปริญญาตรี โครงการพิเศษ นานาชาติ
L36 = ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ภาคปกติ
L39 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L43 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ
L45 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L53 = ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
L54 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L55 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ
L56 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L57 = ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
L58 = ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ
L61 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
L71 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L73 = ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
L74 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L75 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
L76 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา
L77 = ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
L78 = ปริญญาเอก โครงการพิเศษ นานาชาติ
L81 = หลังปริญญาเอก